სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი

ს  ღ   

სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად

 1.    ღია სამთო სამუშაოებისა და აფეთქების ტექნოლოგიების განყოფილება

                                        მეცნიერი თანამშრომელი                       1 საშტატო ერთეული.

2.    ქანების თვისებებისა და მასივში მიმდინარე ფიზიკური პროცესების კვლევის განყოფილება

                                        მეცნიერი თანამშრომელი                      1 საშტატო ერთეული.

3.   ტრანსპორტის სპეციალური სახეობების, საიმედოობისა და დიაგნოსტიკის განყოფილება

                                        უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი      1 საშტატო ერთეული.

4.    წიაღისეულის გამდიდრების, მაღალტექნოლოგიური მასალებისა და სამთო ნარჩენების  გადამუშავების განყოფილება

                                       მეცნიერი თანამშრომელი                       1 საშტატო ერთეული.

         უფროსი მეცნიერი თანამშრომლის თანამდებობის დაკავება შეუძლია პირს, თუ იგი არის დოქტორანტი ან აქვს დოქტორის აკადემიური/მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხი.

         მეცნიერი თანამშრომლის თანამდებობის დაკავება შეუძლია პირს, თუ მას აქვს მაგისტრის აკადემიური ხარისხი ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი.

          კონკურსში მონაწილეობის მსურველებმა საკონკურსო განცხადებას თან უნდა დაურთონ:

)     განმცხადებლის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;

)     განმცხადებლის ავტობიოგრაფია;

)   შესაბამისი აკადემიური ხარისხის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი  დიპლომის ასლი;

)   გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომების ჩამონათვალი, ადგილობრივ და საერთაშორისო კონფერენციებში მონაწილეობის დამადასტურებელი მასალები (მათ შორის ბოლო 5 წლის განმავლობაში);

 ე)    ერთი სამეცნიერო ნაშრომის/სტატიის ასლი, რომელიც განმცხადებლის აზრით უკეთესად წარმოაჩენს მის სამეცნიერო პოტენციალს/კვლევის უნარს;

)   სახელშეკრულებო (არასაბიუჯეტო) სამუშაოების ჩამონათვალი დაფინანსების ოდენობის ჩვენებით (მათ შორის ბოლო 5 წლის  განმავლობაში);

)    სამეცნიერო გრანტების ჩამონათვალი;

)   პატენტების, საავტორო მოწმობების, ლიცენზიების, გამოყენების აქტების და სამეცნიერო მოღვაწეობასთან დაკავშირებული სხვა დამადასტურებელი დოკუმენტაციის ჩამონათვალი.

)   შესაბამისი დარგის სამი მეცნიერის საკონტაქტო ინფორმაცია, რომელთაც შეიძლება რეკომენდაცია გაუწიონ განმცხადებელს (სახელი, გვარი, ტელეფონი, ფაქსი, ელ. ფოსტა, მისამართი);

           საკონკურსო საბუთების მიღება იწარმოებს სსიპ . წულუკიძის სამთო ინსტიტუტში მისამართი: . თბილისი, . მინდელის #7 (10 სთ-დან 17 სთ-მდე, შაბათ-კვირის გარდა).

 

საბუთების წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2008 წლის 12 სექტემბერი 17 საათი.

კონკურსი ჩატარდება 17 სექტემბერს.

კონკურსის შედეგები გამოცხადდება  17 სექტემბერს.

დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ:

ტელ: 32 47 16; 32 59 90; 32 91 16.

www.mining.org.ge       www.mes.gov.ge  (კონკურსები)

 

დირექტორი         ნიკოლოზ ჩიხრაძე

05.07.2008